Algemene Voorwaarden

Vlaggenplan
(Onderdeel van Grant Concepts BV)
Platinastraat 39 | 2718 SZ, Zoetermeer | Zuid-Holland, Nederland
T +31 088 - 05 45 413 | W www.vlaggenplan.nl | E design@vlaggenplan.nl
KVK 59455535 | BTW NL 8534.96.808.B01


1 Opdracht
Klant geeft aan na goedkeuring of uitgekozen (standaard) ontwerp, akkoord voor de uiteindelijke levering van de vlaggen of andere producten binnen het assortiment. De opdracht wordt gedigitaliseerd ingevuld door de verkoper en door u ondertekend en per mail aan u bevestigd.
(Indien er door omstandigheden geen mailverkeer mogelijk is zal er een schriftelijke opdracht en correspondentie van toepassing zijn).
1a: Het ontwerp wordt in eigen beheer gerealiseerd en zal binnen 24 uur tot maximaal 48 uur per mail aan de klant worden verzonden ter beoordeling en goedkeuring.
1b: De klant wordt ook de mogelijkheid geboden het ontwerp zelf aan te leveren, mits deze voldoet aan de gestelde eisen (zie punt 9) en wordt aangeleverd in de Vlaggenplan template. Verwacht wordt dat een door de klant aangeleverd ontwerp uiterlijk binnen 3 tot 5 werkdagen wordt aangeleverd om zo aan de levertijd van het ontwerp te kunnen voldoen.
Indien dit niet binnen de gestelde termijn (3 tot 5 werkdagen) wordt aangeleverd zal de levertijd van het ontwerp worden verlengd met de extra tijd van het moment van aanlevering.
Vlaggenplan zal bij een Custom Design vlag (ontwerp door vlaggenplan) maximaal in het eerste voorstel 2 verschillende ontwerpen aanleveren ter goedkeuring naar de klant. Er zijn maximaal 2 correctierondes mogelijk. Indien er meer correctierondes nodig zijn worden er meerkosten in rekening gebracht. Na iedere correctieronde wordt binnen 48 uur een reactie verwacht van de klant. Bij een standaard vlag is uitgesloten van punt 1b.


2. Betalingsvoorwaarden
De betaling dient vooraf voldaan te worden door de klant. Pas na betaling en goedkeuring van het ontwerp zal de bestelling in productie worden genomen. Bij uitblijven van betaling zal de klant benaderd worden per mail en telefoon.

Indien de klant na diverse inspanningen door Vlaggenplan nalaat om te betalen zal er worden overgegaan tot een incassoprocedure. De gemaakte incassokosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht.


3. Levering en leveringstermijnen
Na betaling is de levertijd 7 a 14 werkdagen. (bij ontbreken van betaling zal de levertijd langer zijn) Bij bezorging via Post NL of andere bezorgdiensten worden er standaard verzendkosten in rekening gebracht à €6,95. Bij bezorging op adres via Rembours zal er een vast bedrag van €17,50 toegevoegd worden aan de factuur.

4. Annuleren
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de koper niet gerechtigd de overeenkomst met Vlaggenplan te annuleren of anderszins (tussentijds) te beëindigen.
Het al dan niet verkrijgen van een vergunning, subsidie, financiering of andere onvoorziene omstandigheden zijn nimmer argumenten om een met Vlaggenplan gesloten overeenkomst te beëindigen. Indien er wel geannuleerd wordt zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht namelijk:
Standaard vlaggen 30% aankoop ex BTW
Custom design vlaggen 50% aankoop ex BTW

5. Levensduur & Vlaggen uitleg
Levensduur van de vlaggen is sterk afhankelijk van het gebruik en onderhoud. De vlaggen van Vlaggenplan worden standaard geleverd met het gepatenteerde I-Flag Fix systeem, dit zorgt ervoor dat de vlaggen niet om de stok heen kunnen waaien. De vlaggen zijn echter niet stormbestendig!
Bij windsnelheden groter dan windkracht 5 dient de vlag naar binnen te worden gehaald.
De vlag is bedoeld als een reclame-uiting en opvallende factor.
De beoordeling van de omstandigheden in de openbare ruimte waar de vlag hangt ligt de verantwoording bij de klant.
Bij elke levering zitten onze gebruiksinstructies. Een exemplaar van deze instructie wordt tevens toegevoegd bij de per mail verzonden factuur.
Vlaggenplan heeft geen zicht op ondeugdelijk gebruik of het niet volgen van de instructies en kan hierdoor geen garantie op de vlaggen en toebehoren verstrekken


6. Geschillen
Reclamaties achteraf kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Indien er binnen een periode van 2 maanden kwaliteitsproblemen voordoen dan zal Vlaggenplan deze coulant beoordelen.


7. Geldigheid
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Op elke overeenkomst tussen Vlaggenplan en de koper is Nederlands recht van toepassing.


8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1a. Op alle tussen Vlaggenplan en de koper gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
1b. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan is de Nederlandse tekst bepalend.
1c. Alle geschillen,
• daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd.
• welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Vlaggenplan, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hier tegen verzet.
Dit laat onverlet dat Vlaggenplan met de koper kan overeenkomen het geschil te
laten beslechten door middel van een onafhankelijke arbitrage.


9.Vlagsoorten
Standaardvlaggen:
Zijn door Vlaggenplan ontworpen vlaggen voor diverse branches. Per doelgroep zijn vlaggen waaruit een keuze gemaakt kan worden, dit mogen ook verschillende ontwerpen zijn.
Op een standaardvlag kunnen uitsluitend teksten aangepast worden, die geen betrekking hebben op een logo van het bedrijf. Een standaard vlag kan wel met naamsvermelding aangepast worden in een standaard lettertype, hiervoor geldt een meerprijs van 25 euro per standaard ontworpen vlag. Andere lettertypes zullen worden berekend als een Custom made vlag. Standaardvlaggen kunnen uitsluitend geleverd worden in de standaard kleurstellingen.

Custom Design vlaggen
Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:
1a. Een ontwerp aangeleverd door de klant, op een door Vlaggenplan beschikbaar gestelde template, deze gelden voor het Vlaggenplan als een standaardvlag m.b.t de prijsstelling.
1b. Een ontwerp door Vlaggenplan, alle benodigde materialen en evt. logo voor het ontwerp, worden door de klant in een goede grafische kwaliteit aangeleverd, de indeling, voorstel concept ontwerp, wordt met de klant doorgesproken, en ingevuld op een daarvoor ontworpen opnameformulier.

Specificaties / bestandseisen
- Logo: voorkeur in een PDF of illustrator bestand (300 dpi)
- Foto’s: Psd, jpeg of eps (300 dpi) Originele maat niet verkleinen in email bijlage.
U kunt de kwaliteit controleren door het bestand uit te vergroten/zoomen

Indien alle benodigde materialen zijn aangeleverd, worden de ontwerpvoorstellen met minimaal 2 verschillende opties, binnen 4 werkdagen ter controle en voor goedkeuring digitaal per mail naar de klant verzonden. Er zijn maximaal nog 2 correctierondes mogelijk zonder bijkomende kosten. Bij iedere extra correctieronde zal een bedrag van 25 euro als meerprijs doorbelast worden aan de klant.

10. Montage
Montage alleen indien nadrukkelijk overeengekomen en vermeld in de bevestiging.


11. Afbeeldingen van internetbronnen
Indien de klant een afbeelding aanlevert voor de vlag en deze komt van een internetbron bijvoorbeeld Google kunnen deze auteursrechtelijk beschermd zijn (copyright).
Het is de verantwoordelijkheid van de klant zijn eigen deze afbeelding te gebruiken. Vlaggenplan is nimmer aansprakelijk bij eventuele claims.


12. Overige producten van Vlaggenplan
Voor alle andere producten die Vlaggenplan aanbiedt gelden dezelfde voorwaarde zoals hierboven beschreven.


© Copyright 2015 Vlaggenplan | Vlaggenplan is a brand of Grant Group. All Rights Reserved | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | TIS